Hu Dapeng

scientist---hu-dapeng

Research Area
  • Transfer Learning
  • Representation Learning
  • Continual Learning
  • Federated Learning

Publications

1. Dapeng Hu, Jian Liang, Hanshu Yan, Qibin Hou, Yunpeng Chen, "Adversarial Domain Adaptation With Prototype-Based Normalized Output Conditioner", IEEE Transactions on Image Processing (TIP), Volume 30, 2021.

2. Dapeng Hu*, Shipeng Yan*, Qizhengqiu Lu, Lanqing Hong, Hailin Hu, Yifan Zhang, Zhenguo Li, Xinchao Wang, Jiashi Feng, "How Well Does Self-Supervised Pre-Training Perform with Streaming Data?", International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022.

Research Services

  • Reviewer for ICML 21-23, ICLR 22-23, NeurIPS 21-22, CVPR 22-23, ICCV 23, TPAMI, TKDE, TMLR