Prof Hanry Yu's Laboratory

hanry-yu

Prof Hanry YU
Senior Principal Investigator
Call: 6824 7103
Email: hyu@ibb.a-star.edu.sg

farah-tasnim

Dr Farah TASNIM
Senior Research Scientist
Call: 6824 7120
Email: farah@ibb.a-star.edu.sg

samuel-wang

Dr Samuel, Hsi-Chi WANG
Senior Research Fellow
Call: 6824 7165
Email: wanghc@ibb.a-star.edu.sg

larry_loo

Dr Larry LOO
Research Fellow
Call: 6824 7179
Email: larry_loo@ibb.a-star.edu.sg


qimin

Dr Qimin CHEN
Research Fellow
Call: 6824 7178
Email: chen_qimin@ibb.a-star.edu.sg


yoohyun-song

Mr Yoohyun SONG
Research Officer
Call: 6824 7122
Email:song_yoohyun@ibb.a-star.edu.sg

yun-ting-soong

Ms Yun Ting SOONG
Research Officer
Call: 6824 7137
Email: ytsoong@ibb.a-star.edu.sg