Publications

Few-Shot Adaptation of Pre-Trained Networks for Domain Shift
Wenyu Zhang, Li Shen, Wanyue Zhang and Chuan-Sheng Foo

Type-aware Embeddings for Multi-Hop Reasoning over Knowledge Graphs

Zhiwei Hu, Víctor Gutiérrez-Basulto, Zhiliang Xiang, Xiaoli Li, Ru Li, Jeff Z. Pan

A Survey on Machine Learning Approaches for Modelling Intuitive Physics
Jiafei Duan, Arijit Dasgupta, Jason Fischer, Cheston Tan